ระบบยื่นแบบคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบยื่นแบบคำขออนุญาต